Recht op gegevens verwijderen (2024)

Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om iemands persoonsgegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat de organisatie deze gegevens verwijdert. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om alle persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer verwijderen wel en niet mogelijk is

In deze situaties moet een organisatie iemands persoonsgegevens verwijderen:

 • De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie de gegevensheeft verzameld of waarvoor de organisatie de gegevensverwerkt.
 • Depersoon in kwestie heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van de gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Depersoon maakt (terecht) bezwaartegen het gebruik van de gegevens.
 • De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na een bepaalde tijd te verwijderen.
 • Apps en websites bij kinderen: de persoonsgegevens van een kind onder de16 jaar zijn verzameld via een app of website.

Let op: In deze situaties mag de organisatie de persoonsgegevens sowieso niet langer verwerken. Ook al vraagt de persoon niet om de persoonsgegevens te verwijderen. Dus als een organisatie alles volgens de regels doet, hoeft niemand een verzoek te doen om gegevens te laten verwijderen.

In deze situaties geldt het recht op gegevens verwijderen niet:

 • De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat ‘privacy’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ gelijkwaardige grondrechten zijn.
 • De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen.
 • De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen.
 • De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
 • De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

Daarnaast staan in de AVG enkele algemene uitzonderingen op de privacyrechten. Hierdoor kan een organisatie in een bijzonder geval iemands verzoek ook afwijzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat iemand met een beroep op het recht op gegevens verwijderen sporen van crimineel gedrag uitwist.

Vragen om verwijderen van gegevens

Wilt u dat een organisatie uw persoonsgegevens verwijdert? Stuur dan een e-mail of brief aan de organisatie. Geef daarin aan welke gegevens u wilt laten verwijderen. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevensvan de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Bij Uw privacyrechten gebruiken leest u wat u het beste kunt doen als u rectificatie wilt vragen. En wat u vervolgens van de organisatie kunt verwachten. De organisatie moet bijvoorbeeld eerst uw identiteit controleren.

Reactie op verzoek

De organisatie moet binnen 1 maand een reactie geven op uw verzoek.

 • Besluit de organisatie uw gegevens te verwijderen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen. Dat is uiterlijk binnen 1 maand.
 • Besluit de organisatie om uw gegevens niet (allemaal) te verwijderen? Dan moet de organisatie u laten weten waarom niet. Lees wat u kunt doen als u het niet met de weigering eens bent.
 • Reageert de organisatie niet binnen 1 maand? Lees wat u kunt doen als de organisatie niet reageert.

Andere organisaties informeren

Heeft de organisatie uw persoonsgegevens verwijderd? En heeft de organisatie uw gegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties doorgeven dat de organisatie uw gegevens heeft verwijderd. En dat zij iedere kopie van of koppeling naar uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

Wilt u weten wie de organisatie heeft geïnformeerd over het verwijderen van uw gegevens? Dan kunt u dit aan de organisatie vragen. De organisatie moet u hierop antwoord geven.

Voor organisaties: recht op gegevensverwijderen in de praktijk

Ontvangt u als organisatie een verzoek om gegevens te verwijderen? Kijk dan bij Voor organisaties: privacyrechten in de praktijk voor wat u moet doen om volgens de regels met het verzoek om te gaan (o.a. identiteit aanvrager controleren, reactietermijn). Verder gelden bij het recht op gegevens verwijderen de volgende bijzonderheden:

 • bepaal welke gegevens u moet verwijderen;
 • verwijder de gegevens ook uit back-ups;
 • overweeg de reactietermijn;
 • geef een specifieke reactie aan de aanvrager;
 • geef urgentie ook door aan andere organisaties.

Bepaal welke gegevens u moet verwijderen

Bepaal welke persoonsgegevens u moet verwijderen en welke niet. Er kunnen bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen gelden waardoor u bepaalde persoonsgegevens nog even moet bewaren. Daarnaast staan in de AVG enkele algemene uitzonderingen op de privacyrechten. Hierdoor kunt u in een bijzonder geval een verzoek afwijzen. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat iemand met een beroep op het recht op gegevens verwijderensporen van crimineel gedrag laat verwijderen.

Verwijder de gegevens ook uit back-ups

Back-ups vallen ook onder het recht op vergetelheid. Krijgt u een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, dan moet u die gegevens dus ook zo snel mogelijk uit uw back-ups verwijderen. Heeft u back-ups die moeilijk of niet overschrijfbaar zijn, zoals tapes? Dan kunt u de persoonsgegevens niet verwijderen uit de back-ups. Zorg dan wel dat u goed bijhoudt welke persoonsgegevens u had moeten verwijderen. Is het nodig om een back-up terug te zetten? Dan moet u deze gegevens alsnog verwijderen.

Overweeg de reactietermijn

Heeft de aanvrager aangifte gedaan bij de politie tegen het delen van de persoonsgegevens? Bijvoorbeeld in het geval van wraakp*rno? Overweeg dan of u het verzoek met meer urgentie kunt behandelen.

Geef een specifieke reactie aan de aanvrager

Wees in uw reactie op het verzoek zo specifiek mogelijk over hoe u aan het verzoek gehoor geeft. Sommige mensen vragen namelijk bewijs dat u hun persoonsgegevens daadwerkelijk heeft verwijderd. Omdat u natuurlijk niet kunt laten zien welke persoonsgegevens u niet (meer) heeft, is het extra belangrijk dat u in uw reactie genoeg informatie geeft. Zodat de aanvrager erop kan vertrouwen dat u het verzoek op de juiste manier heeft uitgevoerd.

Geef bijvoorbeeld aan welke persoonsgegevens u heeft verwijderd en wanneer. Geef ook aan welke persoonsgegevens u niet heeft verwijderd, waarom niet en wanneer u dat wel gaat doen.

Geef urgentie ook door aan andere organisaties

Informeert u andere organisaties over de verwijderde persoonsgegevens, vermeld het dan ook als de persoon in kwestie aangifte heeft gedaan bij de politie. Zodat ook deze andere organisaties weten dat het belangrijk is om de persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

Recht op gegevens verwijderen (2024)

FAQs

Recht op gegevens verwijderen? ›

Mensen hebben namelijk recht op gegevens verwijderen. In de privacywet AVG heet dit het 'recht op gegevenswissing' of 'recht op vergetelheid'. Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om iemands persoonsgegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat de organisatie deze gegevens verwijdert.

Hoe krijg ik iets van het internet af? ›

Als je je website of webpagina snel uit de zoekresultaten wilt verwijderen, kun je een verzoek tot verwijdering van content indienen bij Google. Een verzoek tot verwijdering van content is alleen van toepassing in situaties waarin: Jij de eigenaar van de website bent.

Wat is het recht op rectificatie? ›

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen het recht om rectificatie te vragen van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Wat is het recht op dataportabiliteit? ›

Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid) Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie.

Wat is het recht op vergetelheid? ›

Het recht om vergeten te worden (vergeetrecht of recht op vergetelheid) is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Hoe kun je zorgen dat bepaalde zoekresultaten verwijderd worden? ›

Zonder geldige reden Google-zoekresultaten laten verwijderen, is niet mogelijk. Het Europees Hof heeft bepaald dat links naar pagina's die naar boven komen wanneer op een naam wordt gezocht, verwijderd moeten worden wanneer aantoonbaar is dat verwijzingen onjuist, onvolledig, verouderd, irrelevant of bovenmatig zijn.

Hoe krijg ik mijn gegevens van Google af? ›

Stap 3: Verwijder je account
 1. Ga naar het gedeelte Gegevens en privacy van je Google-account.
 2. Scroll naar Je opties voor gegevens en privacy.
 3. Selecteer Meer opties. Je Google-account verwijderen.
 4. Volg de instructies om je account te verwijderen.

Wat valt onder het recht op privacy? ›

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Privacy gaat erover dat mensen regie houden over hun gegevens. En dat bijvoorbeeld een foto waar je als dronken tiener op staat, niet je toekomst bepaalt.

Wat is het recht op informatie? ›

Elke betrokkene heeft recht op bepaalde informatie wanneer gegevens verwerkt worden die op hem of haar betrekking hebben.

Welke gegevens vallen onder datalek? ›

Voorbeelden van een datalek

het verlies van een USB-stick met niet-versleutelde persoonsgegevens; een cyberaanval waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt; een besmetting met ransomware (gijzelsoftware) waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt.

Wat valt onder schending privacy? ›

Er is sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens wanneer de gegevens waarvoor uw onderneming/organisatie verantwoordelijk is het onderwerp worden van een beveiligingsincident waardoor de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid of integriteit wordt geschonden.

Welk artikel is privacy schending? ›

Wat is privacy? In artikel 10 van de Grondwet is opgenomen dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Welke persoonsgegevens mag je delen? ›

Vitaal belang: Je mag informatie delen als dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid (of dat van een ander) en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden. Publieke taak/algemeen belang: Je mag informatie delen als dat nodig is voor het uitvoeren van een publieke taak.

Hoe verwijder je al je gegevens? ›

Alle activiteit verwijderen
 • Ga op je Android-telefoon of -tablet naar myactivity.google.com.
 • Tik boven je activiteit op Verwijderen .
 • Tik op Onbeperkt.
 • Tik op Volgende. Verwijderen.

Hoe kan ik een URL verwijderen? ›

Website URL verwijderen met de Google webmaster tool
 1. Stap 1: Na de verificatie klik je in het linker menu op “URL verwijderen” onder het kopje “Google index”.
 2. Stap 2: Geef de website URL op die je wilt verwijderen.
 3. Stap 3: Selecteer wat Google moet verwijderen en klik op “verzoek zenden”.

Hoe verwijder ik berichten op Google? ›

Een of meer berichten verwijderen
 1. Open de Gmail-app op je Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik links van elk bericht dat je wilt verwijderen op de profielafbeelding van de afzender.
 3. Tik bovenaan op Verwijderen .

Hoe lang blijft iets op Google staan? ›

Hoe lang blijft de URL verwijderd? De betreffende URL blijft vanaf dat moment zes maanden (180 dagen) uit de index van Google. Na zes maanden gaat Google weer crawlen en vervolgens indexeert Google de URL, mits de informatie niet nog steeds is uitgesloten van indexatie in het robots.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 6488

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.